Warunki gwarancji standardowej / obsługa serwisowa

Warunki gwarancji standardowej
/ obsługa serwisowa

1.  EVER Sp. z o.o. (dalej: Producent) zapewnia Użytkownikowi wysoką jakość zakupionego sprzętu (dalej: Urządzenie).

2. Producent udziela gwarancji dla Użytkownika, licząc w miesiącach od daty sprzedaży Urządzenia, lecz nie dłużej niż 48 miesięcy od daty produkcji Urządzenia – zgodnie z poniższą tabelą


*   dotyczy samego Urządzenia za wyjątkiem akumulatorów
**  po upływie okresu gwarancji na akumulatory koszty ich ewentualnej wymiany ponosi Użytkownik
*** w dniach roboczych (czas transportu urządzenia do/z serwisu nie jest wliczany w czas naprawy)

3) Warunkiem korzystania z gwarancji jest okazanie wypełnionej przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu zawierającego czytelny numer fabryczny Urządzenia.
4) Sprzedawca ma obowiązek wypełnić kartę gwarancyjną w dniu wydania Urządzenia.
5) W przypadku braku jednego z ww. dokumentów okres gwarancji liczony jest od daty produkcji Urządzenia.

 
6) W oferowanych modelach zasilaczy UPS: DUO II / DUO II Pro, DUO AVR / DUO AVR USB, EASYLINE AVR USB, NETLINE RT, POWERLINE RT PLUS / RT PRO pozycje 3-6 numeru fabrycznego na tabliczce znamionowej oznaczają datę produkcji Urządzenia, zgodnie z poniższym przykładem:

SERIADATA PROD. (ROK/MC)TYP URZĄDZ.NR KOLEJNY URZĄDZENIA
NNXXXX001111

Dla modelu: POWERLINE MULTI 11/31 / MULTI 11/31/33, data produkcji zawarta jest w pozycjach 1-6 numeru fabrycznego na tabliczce znamionowej, zgodnie z poniższym przykładem:

DATA PROD. (ROK/MC/DZIEŃ)SERIA
XXXXXX11111111

Dla pozostałych modeli: SINLINE USB HID / RT / RT XL, SPECLINE AVR 700 / PRO, ECO PRO AVR CDS, data produkcji urządzenia zawarta  jest w pozycjach 5-8 numeru fabrycznego na tabliczce znamionowej, zgodnie z poniższym przykładem:

SERIADATA PROD. (ROK/MC)NR URZĄDZENIA
NNNNXXXX1111

 

7) Wady i uszkodzenia Urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie na koszt Producenta w czasie określonym w tabeli zawartej w pkt.2.
8) Informację o sposobie postępowania z wadliwym Urządzeniem znaleźć można na stronie internetowej www.ever.eu lub uzyskać telefonicznie pod numerem + 48 61 6500 419. 
9) Sposób naprawy ustala Producent. 
10) Przed przekazaniem urządzenia do Serwisu, Klient powinien zapoznać się z jego Regulaminem – dostępnym w siedzibie Serwisu lub na stronie internetowej:  www.ever.eu.
11) Gwarancja nie dotyczy:
 
    • uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika wskutek niewłaściwej eksploatacji, uszkodzeń termicznych i mechanicznych, 
    • wymiany podzespołów eksploatacyjnych takich jak: bezpieczniki, warystory, wentylatory lub obwodów elektronicznych uszkodzonych wskutek nieprawidłowych parametrów sieci elektrycznej lub niekorzystne warunki środowiskowe (zalanie cieczą, zanieczyszczenie wnętrza urządzenia) w których pracuje urządzenie,
    • uszkodzeń powstałych podczas transportu od Klienta.
12)  Zerwanie plomby lub jakiekolwiek próby ingerencji wewnątrz Urządzenia powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
13) Urządzenia nieodebrane z serwisu w ciągu 6 miesięcy od dnia ich przyjęcia lub dwukrotnie nieodebrana przesyłka (naprawy wysyłkowe) podlega likwidacji.
14) Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
15) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

OBSŁUGA SERWISOWA

 1. Dla Urządzeń objętych serwisem door-to-door (naprawa w serwisie), w przypadku uszkodzenia zasilacza będącego na gwarancji, koszt wysyłki w obie strony (do serwisu i zwrotnie do Klienta) pokrywa Producent. Warunkiem pokrycia kosztów przesyłki przez Producenta jest realizacja wysyłki  w sposób wskazany na stronie www.ever.eu. Urządzenie można również dostarczyć osobiście na adres serwisu.

 

2. W przypadku napraw pogwarancyjnych koszt transportu w obie strony pokrywa Użytkownik.

 

3. W razie reklamacji Urządzenie powinno być przysłane w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku kompletnego oryginalnego opakowania, Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku transportu. Koszt naprawy tak powstałych uszkodzeń ponosi Użytkownik.

 

4. Nieuzasadnione przesłanie w ramach gwarancji urządzenia do serwisu obciąża Użytkownika kosztami przesyłki.

 

5. Dla Urządzeń objętych serwisem on-site (naprawa u Użytkownika) w przypadku uszkodzenia Urządzenia będącego na gwarancji należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

 

a. zgłoszenie usterki UPS-a do serwisu EVER:
telefonicznie pod nr +48 61 6500 419,
e-mailem na adres: serwis@ever.eu,
faksem na nr +48 61 6510 927,

 

b. ustalenie terminu wizyty serwisu,

 

c. z gwarancji wyłączone są czynności serwisowe powstałe wskutek: nieuzasadnionych zgłoszeń serwisowych, instalacji urządzenia niezgodnej z wytycznymi Producenta,

nieprawidłowej konfiguracja lub obsługi urządzenia,

 

d. w przypadku napraw pogwarancyjnych koszt dojazdu serwisu oraz naprawy pokrywa Użytkownik.

Adres serwisu: EVER Sp. z o. o.

ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań,
tel. + 48 61 6500 419, faks: +48 61 6510 927
e-mail: serwis@ever.eu, www.ever.eu/serwis

Zapisz subskrypcję newslettera EVER

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Ever” sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu. Sprawdź naszą Politykę prywatności i plików cookie Polityka prywatności i dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane