REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO EVER

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.ever.eu prowadzony jest przez „EVER” sp. z o.o., 

adres: ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań, e-mail: ups@ever.eu.

1. [definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Regulamin – Regulamin Serwisu Internetowego Ever,
b. Serwis – serwis internetowy służący do świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.ever.eu,
c. Ever – będąca administratorem Serwisu spółka „EVER” sp. z o.o., adres: ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000118365, posługująca się NIP 7790020672, o kapitale zakładowym w wysokości 90.000,- zł,
d. Użytkownik – Przedsiębiorca, Konsument lub Konsument – Przedsiębiorca korzystający z usług Serwisu świadczonych przez Ever drogą elektroniczną,
e. Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego,
f. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej z Ever niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego),
g. KonsumentPrzedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej z Ever związanej bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
h. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Ever na zasadach określonych w Regulaminie;
i. Produkt – produkt prezentowany przez Ever w Serwisie,
j. Usługa – usługa prezentowana przez Ever w Serwisie,
k. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona przez Ever na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
l. Formularz Rejestracji Konta – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta,
m. Login – podana przez Użytkownika przy rejestracji Konta nazwa lub adres e-mail, pozwalający na logowanie do Konta,
n. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta,
o. Konto – utworzone przez Użytkownika i prowadzone w systemie informatycznym przez Ever konto, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są podane przez Użytkownika dane oraz za pomocą którego Użytkownik może m.in. rejestrować produkty, przedłużać gwarancję, zgłaszać naprawy serwisowe oraz zarządzać danymi,
p. Katalog Produktów – Usługa Elektroniczna pozwalająca na wyszukiwanie Produktów według specyfikacji,
q. Rejestracja Partnera – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, pozwalający na zarejestrowanie Przedsiębiorcy jako partnera biznesowego Ever oraz korzystanie z funkcjonalności Konta Partnera,
r. Partner – Przedsiębiorca, partner biznesowy Ever,
s. Konfigurator Doboru UPS, Kalkulator Doboru UPS – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na konfigurację parametrów zasilacza UPS,
t. Zapytanie ofertowe – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający przesyłanie do Ever zapytań ofertowych,
u. Zapytaj o produkt – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na przesyłanie do Ever zapytań odnośnie Produktów i Usług,
v. Oprogramowanie – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na pobieranie udostępnionych przez Ever oprogramowań do obsługi Produktów,
w. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający przesyłanie zapytań i wiadomości do Ever,
x. Formularz Newsletter – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na zamówienie przez Użytkownika przesyłania informacji handlowych przez Ever, na podany przez Użytkownika adres e-mail,
y. Materiały do pobrania, Instrukcje, Certyfikaty, Pobierz specyfikację – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na pobieranie materiałów udostępnionych przez Ever oraz dotyczących Produktów i Usług,
z. Zgłoś Projekt – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na zgłaszanie przez Użytkowników projektów dotyczących procesów biznesowych zgłaszającego lub jego partnera biznesowego,
aa. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
bb. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego,
cc. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),

2. [postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług Elektronicznych Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie działalności Serwisu.

3. [dane kontaktowe]

Dane kontaktowe Ever:
adres: ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań,
adres e-mail: ups@ever.eu,
numer telefonu: +48 616500 400

Użytkownik może kontaktować się z Ever, korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
Użytkownik może kontaktować się z Ever telefonicznie w godzinach od 08:00 do 16:00 w Dni Robocze oraz wysyłać zapytania za pośrednictwem adresu e-mail lub Formularza kontaktowego bez ograniczeń czasowych. Ever dołoży należytych starań, by udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

4. [wymagania techniczne]

4.1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i nowoczesną, bieżąco aktualizowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px,

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.2. Używanie oprogramowań innych aplikacji, mających wpływ na funkcjonalności przeglądarek wymienionych w pkt 4.1. powyżej może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, dlatego rekomenduje się wyłączenie takich oprogramowań na czas korzystania z Serwisu.

 

5. [informacje ogólne]

5.1. Ever, jako administrator Serwisu, świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Elektroniczne za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające m.in. tworzenie i utrzymywanie Konta, rejestrację Produktów, zgłaszanie napraw serwisowych, wysłanie zapytań za pośrednictwem Formularza kontaktowego, zamawianie usługi Newsletter, jak również pobieranie oprogramowań oraz materiałów dotyczących Produktów i Usług.

5.2. Użytkownik powinien:

a. korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b. powstrzymywać się od dostarczenia treści o charakterze bezprawnym,
w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c. powstrzymywać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe jego funkcjonowanie, przez którą należy rozumieć
w szczególności:

– ingerencję w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwianie korzystania z niego,
– ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu,
– rozsyłanie za pośrednictwem Serwisu lub umieszczanie w nim niezamówionej informacji handlowej (SPAM),

d. korzystać z Serwisu wyłącznie dla swojego użytku.

5.3. Ever nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy

w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą Wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5.4. W przypadku, gdy Serwis nie działa prawidłowo, pojawiają się błędy lub problemy techniczne, Użytkownik powinien zgłosić taką okoliczność Ever. Ever niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. 

5.5. Wszelkie treści opublikowanie w Serwisie, w tym m.in. znaki towarowe, zdjęcia oraz opisy, podlegają ochronie prawnej, a korzystanie z nich wymaga zgody Ever wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. [katalog produktów]

6.1. Ever udostępnia w Serwisie Katalog Produktów, pozwalający na wyszukiwanie Produktów według preferowanych przez Użytkownika specyfikacji.
6.2. Przeglądanie Produktów oraz zapoznawanie się z ich specyfikacjami jest nieodpłatne.

7. [tworzenie Konta Użytkownika]

7.1. Utworzenie Konta jest nieodpłatne i wymaga rejestracji. Rejestracja polega na dokonaniu następujących czynności:
a. wypełnienie znajdującego się w Serwisie Formularza Rejestracji Konta,
b. dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,
c. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i plików cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,
d. klikniecie w ikonę „Zarejestruj”.
7.2. W wyniku prawidłowej rejestracji, Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, czego potwierdzeniem jest wiadomość powitalna wysłana na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail.
7.3. Konto dostępne jest po zalogowaniu. Loginem jest podana przez Użytkownika przy rejestracji nazwa lub adres e-mail. Logowanie następuje poprzez podanie loginu i hasła oraz kliknięciu w ikonę „Zaloguj się”.
7.4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Użytkownik ustanawia przy rejestracji hasło dostępu składające się minimum z 8 (ośmiu) znaków, w tym dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem.
7.5. Użytkownikiem może być wyłącznie Przedsiębiorca, Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz Konsument – Przedsiębiorca.
7.6. Rejestracji Konta oraz składania w imieniu i na rzecz Użytkownika wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej może dokonywać wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7.7. Z momentem utworzenia Konta pomiędzy Ever a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7.8. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich zamieszczonych na jego Koncie danych za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
7.9. Usunięcie Konta, a co za tym idzie rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wymaga przesłania żądania usunięcia Konta z adresu e-mail podanego przez Użytkownika na adres e-mail Ever podany w pkt 3.1. powyżej lub pisemnie na adres Ever podany w pkt 3.1. powyżej. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres wypowiedzenia kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło przesłanie żądanie usunięcia Konta.
7.10. W ramach funkcjonalności Konta Użytkownik ma możliwość zarejestrowania zakupionego Produktu, przedłużenia gwarancji, zgłoszenia obsługi serwisowej poprzez wypełnienie interaktywnych formularzy. Ponadto Użytkownik może zarządzać swoimi danymi, zmienić hasło oraz przeglądać zarejestrowane Produkty.

8. [rejestracja Partnera]

8.1. Ever udostępnia w Serwisie możliwość rejestracji Przedsiębiorcy jako partnera biznesowego Ever. Usługa ta jest nieodpłatna i polega na dokonaniu następujących czynności:
a. wypełnienie znajdującego się w Serwisie interaktywnego formularza Rejestracja Partnera,
b. dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,
c. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i plików cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,
d. klikniecie w ikonę „Zarejestruj”.
8.2. W wyniku prawidłowej rejestracji, Serwis tworzy Konto Partnera, czego potwierdzeniem jest wiadomość powitalna wysłana na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail.
8.3. Konto Partnera dostępne jest po zalogowaniu. Loginem jest podana przez Partnera przy rejestracji nazwa lub adres e-mail. Logowanie następuje poprzez podanie loginu i hasła oraz kliknięciu w ikonę „Zaloguj się”.
8.4. Partnerowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Partner ustanawia przy rejestracji hasło dostępu składające się minimum z 8 (ośmiu) znaków, w tym dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem Partnera.
8.5. Partnerem może być wyłącznie Przedsiębiorca.
8.6. Rejestracji Konta Partnera oraz składania w imieniu i na rzecz Partnera wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej może dokonywać wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
8.7. Z momentem utworzenia Konta Partnera pomiędzy Ever a Partnerem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
8.8. Partner ma obowiązek aktualizacji wszelkich zamieszczonych na jego Koncie danych za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
8.9. Usunięcie Konta Partnera , a co za tym idzie rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wymaga przesłania żądania usunięcia Konta z adresu e-mail podanego przez Partnera na adres e-mail Ever podany w pkt 3.1. powyżej lub pisemnie na adres Ever podany w pkt 3.1. powyżej. Żądanie usunięcia Konta Partnera jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres wypowiedzenia kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło przesłanie żądanie usunięcia Konta.

9. [przesyłanie zapytań za pośrednictwem Formularza Kontaktowego]

9.1. Ever udostępnia w Serwisie Formularze Kontaktowe, pozwalające na przesyłanie zapytań do Ever, w tym w ramach wsparcia handlowego, wsparcia technicznego oraz IT, wsparcia serwisowego, zapytań o Produkt i jego ubezpieczenia.
9.2. Złożenie zapytania poprzez Formularz kontaktowy jest nieodpłatne.
9.3. Złożenie zapytania polega na:
a. wypełnieniu pól informacyjnych w Formularzu kontaktowym poprzez podanie danych identyfikacyjnych, adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwiającego nawiązanie kontaktu oraz treści kierowanej do Ever wiadomości,
b. kliknięciu w ikonę „Wyślij”,
c. złożenie zapytania może być poprzedzone zaznaczeniem zgody na otrzymywanie od Ever drogą elektroniczną informacji o oferowanych Produktach i Usługach oraz odrębną zgodą na kontakt telefoniczny celem przedstawienia informacji o Produktach i Usługach,
d. przed wysłaniem zapytania Użytkownik zapoznaje się z warstwową klauzulą informacyjną oraz udostępnioną w Serwisie Polityką Prywatności i plików cookie [tu aktywny link].
9.4. Podanie danych identyfikacyjnych oraz numeru telefonu jest dobrowolne, podanie adresu e-mail jest konieczne celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
9.5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych adresów e-mail. Ever nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione do korzystania z podanego adresu e-mail.
9.6. Składać zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcy, oraz wszelkie oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej może wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
9.7. Z momentem wysłania zapytania pomiędzy Ever a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony, potrzebny do złożenia zapytania.

10. [składanie Zapytań ofertowych za pośrednictwem formularza]

10.1. Ever udostępnia w Serwisie interaktywny formularz pozwalający na przesyłanie zapytań ofertowych do Ever.
10.2. Złożenie zapytania poprzez interaktywny formularz jest nieodpłatne.
10.3. Złożenie zapytania ofertowego polega na:
a. wypełnieniu pól informacyjnych w Formularzu kontaktowym poprzez podanie danych identyfikacyjnych, adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwiającego nawiązanie kontaktu oraz treści kierowanej do Ever wiadomości,
b. kliknięciu w ikonę „Wyślij”,
c. złożenie zapytania ofertowego może być poprzedzone zaznaczeniem zgody na otrzymywanie od Ever drogą elektroniczną informacji o oferowanych Produktach i Usługach oraz odrębną zgodą na kontakt telefoniczny celem przedstawienia informacji o Produktach i Usługach,
d. przed wysłaniem zapytania Użytkownik zapoznaje się z warstwową klauzulą informacyjną oraz udostępnioną w Serwisie Polityką Prywatności i plików cookie [https://ever.eu/polityka-prywatnosci/].

10.4. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, podanie adresu e-mail oraz danych identyfikacyjnych jest konieczne celem przesłania oferty.
10.5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych adresów e-mail. Ever nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione do korzystania z podanego adresu e-mail.
10.6. Składać zapytania ofertowe w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcy, oraz wszelkie oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej może wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
10.7. Z momentem wysłania zapytania ofertowego pomiędzy Ever a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony, potrzebny do złożenia oferty.

11. [pobieranie Oprogramowania, Materiałów do pobrania, Instrukcji, Certyfikatów oraz Specyfikacji]

Ever udostępnia w Serwisie możliwość nieodpłatnego pobierania Oprogramowań do obsługi Produktów, a także innych Materiałów do pobrania, Instrukcji, Certyfikatów, Specyfikacji.

12. [zamawianie usługi Newsletter]

12.1. Ever udostępnia w Serwisie możliwość zapisania się Użytkowników na usługę Newsletter, w ramach której przesyłane są informacje marketingowe dotyczące Produktów.
12.2. Korzystanie z usługi Newsletter jest nieodpłatne.
12.3. Zamówienie usługi Newsletter polega na:
a. podanie adresu e-mail w formularzu udostępnionym w Serwisie,
b. kliknięciu w ikonę „Subskrybuj”,
c. przed wysłaniem zapytania Użytkownik zapoznaje się z warstwową klauzulą informacyjną oraz udostępnioną w Serwisie Polityką Prywatności.
12.4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych adresów e-mail. Ever nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione do korzystania z podanego adresu e-mail.
12.5. Z momentem zamówienia usługi Newsletter pomiędzy Ever a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wycofania zgody na Newsletter w każdym czasie.

13. [zgłaszanie Projektów]

13.1. Ever udostępnia w Serwisie możliwość nieodpłatnego zgłaszania Projektów, za pośrednictwem interaktywnego formularza Zgłoś Projekt.
13.2. Zgłoszenie Projektów poprzez interaktywny formularz jest nieodpłatne.
13.3. Zgłoszenie Projektu polega na:
a. wypełnieniu pól informacyjnych w formularzu kontaktowym poprzez podanie danych identyfikacyjnych, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a także nazwy i opisu Projektu,
b. kliknięciu w ikonę „Wyślij”,
c. zgłoszenie Projektu może być poprzedzone zaznaczeniem zgody na otrzymywanie od Ever drogą elektroniczną informacji o oferowanych Produktach i Usługach oraz odrębną zgodą na kontakt telefoniczny celem przedstawienia informacji o Produktach i Usługach,
d. przed wysłaniem zapytania Użytkownik zapoznaje się z warstwową klauzulą informacyjną oraz udostępnioną w Serwisie Polityką Prywatności.
13.4. Podanie danych identyfikacyjnych, numeru telefonu oraz adresu e-mail jest konieczne celem zgłoszenia Projektu.
13.5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych adresów e-mail. Ever nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione do korzystania z podanego adresu e-mail.
13.6. Zgłaszać Projekt w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy oraz Konsumenta – Przedsiębiorcy, a także składać wszelkie oświadczenia woli i wiedzy w postaci elektronicznej może wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
13.7. Z momentem zgłoszenia Projektu pomiędzy Ever a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony, potrzebny do złożenia oferty.

14. [konfigurowanie, kalkulowanie doboru UPS za pośrednictwem interaktywnego konfiguratora]

Ever udostępnia w Serwisie możliwość nieodpłatnego konfigurowania, kalkulowania doboru UPS za pośrednictwem interaktywnego konfiguratora.

15. [prawo odstąpienia]

15.1. Użytkownik będący Konsumentem lub Konsumentem – Przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
15.2. Aby skutecznie odstąpić od Umowy o świadczenie usług elektronicznych należy wysłać do Ever przed upływem wskazanego terminu oświadczenie
o odstąpieniu pocztą lub na adres e-mail wskazany w pkt 3.1. Użytkownik może skorzystać ze stanowiącego Załącznik [1] do niniejszego Regulaminu formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail, Ever przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiej informacji pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

16. [ochrona danych osobowych]

Ever przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zamieszczonej w Serwisie Polityki Prywatności.

17. [prawa i obowiązki Użytkownika]

17.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
17.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.

18. [reklamacje dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych]

18.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Ever można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Ever wskazane w pkt 3.1. powyżej.
18.2. Reklamacja powinna zawierać:
o opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności
i wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości;
o dane kontaktowe składającego reklamację.
18.3. Ever rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, jakim została złożona.

19. [pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

19.1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
19.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
19.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
19.4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
19.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:
https://www.uokik.gov.pl
https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow
https://www.rf.gov.pl

20. [postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

***

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Klienta/ będącego Konsumentem lub Konsumentem – Przedsiębiorcą)

Zapisz subskrypcję newslettera EVER

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVER” Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu. Sprawdź naszą Politykę prywatności i plików cookie Polityka prywatności i
dowiedz się, jak przetwarzamy Twoje dane