POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE SERWISU INTERNETOWEGO EVER

1. [postanowienia ogólne]

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie (zwana „Polityką”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (zwanych „Użytkownikami”) korzystających z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.ever.eu (zwanego „Serwisem”).

1.2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami i zasadami korzystania z plików cookie.

2. [administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest spółka pod firmą „Ever” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań, e-mail: ups@ever.eu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000118365, posługująca się numerem NIP 7790020672, będąca właścicielem Serwisu (zwana dalej „Administratorem”). Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ups@ever.eu oraz telefonicznie na numer +48 61 6500 400

3. [inspektor ochrony danych osobowych]

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”,
  • za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres e-mail: ups@ever.eu,
  • telefonicznie na numer: +48 61 6500 400

4. [zakres przetwarzanych danych osobowych]

4.1. Administrator przetwarza dane Użytkowników w zakresie wskazanym w Regulaminie Serwisu Internetowego Ever [tu aktywny link], w tym:

  • w celu założenia konta: nazwa Użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail, oraz dodatkowo w przypadku przedsiębiorców nazwa firmy, numer NIP; Użytkownik zobowiązany jest ustanowić hasło do konta,
  • w celu rejestracji partnera: nazwa firmy, adres e-mail, forma prawna firmy, NIP, adres, numer telefonu; partner zobowiązany jest ustanowić hasło do konta,
  • w celu przesyłania zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane osobowe zawarte w treści wiadomości,
  • w celu składania zapytań ofertowych za pośrednictwem interaktywnego formularza: imię i nazwisko, adres e-mail numer telefonu, dane osobowe zawarte w treści zapytania ofertowego,
  • w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przekazaną pocztą tradycyjną, elektroniczną lub telefonicznie: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane osobowe zawarte w treści wiadomości,
  • w celu przesyłania informacji handlowych w ramach zamówionej przez Użytkownika usługi Newsletter: adres e-mail, adres IP, informacja nt. czasu zgłoszenia lub anulowania subskrypcji,
  • w celu zgłaszania projektów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane osobowe zawarte w treści opisu projektu.

4.2. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Administrator przetwarza również identyfikatory internetowe: adresy IP Użytkowników oraz identyfikatory plików cookie.
4.3. Oprócz tego, w ramach Serwisu wykorzystywane są wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook oraz LinkedIn, na których Administrator posiada profile o charakterze służbowym.

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
• rejestracja konta w Serwisie, rejestracja partnera
Administrator przetwarza dane w celu:
a. założenia Konta, a także korzystania przez Użytkownika z wszelkich jego funkcjonalności, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem konta, obsługi zgłoszeń jakie są kierowane do Administratora w związku z korzystaniem z funkcjonalności konta, a także kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b. zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności Serwisu, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zapytań (jeżeli nie są związane wprost z wykonaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych), prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego produktów i usług, możliwości wykazania przez, że dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
Podanie przez użytkownika danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta i świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną.
• obsługa Użytkownika
Administrator przetwarza dane w celu udzielania odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
• składanie zapytań ofertowych
Administrator przetwarza dane w celu złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, otrzymaną pocztą tradycyjną, elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (Użytkownika), przed zawarciem umowy.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do złożenia oferty na otrzymane zapytanie.
• zgłaszanie projektów
Administrator przetwarza dane w celu zgłoszenia przez Użytkownika projektu dokonanego za pośrednictwem interaktywnego formularza rejestracyjnego – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (Użytkownika), przed zawarciem umowy.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zgłoszenia projektu przez Użytkownika.
• subskrypcja usługi newsletter
Administratora przetwarza dane w celu przesyłania informacji handlowych w ramach zamówionej przez użytkownika usługi Newsletter, w tym informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących produktów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda, a także prawnie uzasadniony interes Administratora – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na prośbę Użytkownika informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących produktów.
• zgłoszenie dotyczące ochrony danych osobowych
Administrator przetwarza dane w celu rozpatrzenia zgłoszenia związanego z ochroną danych osobowych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przez Administratora obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.
5.2. W przypadku pozyskania przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem form kontaktu innych niż dostępne w Serwisie formularze, w tym w szczególności wskazanych w zakładce Kontakt lub niniejszej Polityce (np. e-mail lub telefon), Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi korespondencji – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. [przekazywanie danych osobowych]

Dane osobowe Administrator może przekazywać:
a. usługodawcom technicznym,
b. dostawcom i serwisantom narzędzi IT,
c. firmom hostingowym,
d. doradcom, kancelariom prawnym,
e. w przypadku wysyłania informacji marketingowych – również podmiotom udostępniającym narzędzia do wysyłki informacji marketingowych oraz agencjom reklamowym i innych podmiotom współpracującym przy realizacji kampanii reklamowych.
W pozostałym zakresie Administrator nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem gdy będzie zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. [pliki cookie i inne technologie]

7.1. Serwis korzysta z plików cookie na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
7.2. Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa wysyła do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je na urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne). Tego rodzaju pliki składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
7.3. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego, a także do tworzenia statystyk, dzięki którym wie, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu z niego korzystają, co umożliwia jego ciągłe ulepszanie oraz unikanie pojawiających się błędów, a także celem dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7.4. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.
7.5. Użytkownik jest proszony o zgodę na pliki cookie. Użytkownik może wyrazić zgodę zarówno na wszystkie, jak i poszczególne pliki cookie. Niemniej jednak chcąc korzystać z Serwisu, Użytkownik musi wyrazić zgodę na niezbędne pliki cookie, gdyż bez nich nie jest możliwe korzystanie ze strony internetowej.
7.6. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookie:

a. niezbędne – są to pliki konieczne do tego by strona działała w sposób prawidłowy spełniając swoją podstawową funkcje; te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby,
b. wydajnościowe – są to pliki dzięki którym zbierane są dane statystyczne na temat korzystania przez Użytkowników ze strony np. które podstrony są najczęściej odwiedzane, jak długo Użytkownik pozostaje na stronie itp.,
c. funkcjonalne – są to pliki, które pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich,
d. analityczne – są to pliki, które służą do zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną; te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
e. reklamowe – dzięki tym plikom możliwe jest dostarczanie Użytkownikom reklam i innych treści, opartych na preferencjach i treściach, które interesują Użytkowników.

7.7. W celu usunięcia plików cookie z urządzenia należy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce pod podanymi niżej linkami:

 

7.8. Zwracamy uwagę, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookie mogą utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

 

8. [wtyczka Facebook]

8.1. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z konta Ever prowadzonego w medium społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/EverPowerSystems/?locale=pl_PL 
8.2. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia (właściciel) są wspólnymi administratorami danych użytkowników serwisu Facebook zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
8.3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie danych użytkowników serwisu Facebook we wskazanych celach obejmuje:
a. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
b. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
c. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
d. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika.
8.4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych użytkowników serwisu Facebook we wskazanych celach obejmuje:
a. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
b. realizacja obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
8.5. Meta Platforms Ireland Limited udostępnia zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych pod linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
8.6. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Meta Platforms Ireland Limited są dostępne pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
8.7. Administrator przetwarza dane Użytkowników:
• w celu prowadzenia komunikacji w ramach serwisu Facebook, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości. W takim wypadku przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko lub nazwa konta użytkownika w serwisie Facebook, dane zawarte w profilu użytkownika w serwisie Facebook, ewentualne dane publikowane samodzielnie przez użytkownika w treści komentarzy lub wiadomości w serwisie Facebook,
• w celu przekazania opinii o produktach oferowanych przez Administratora. W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: imię lub nazwa konta użytkownika w serwisie Facebook, dane osobowe zawarte w opinii o produkcie,
• w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez serwis Facebook. W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: anonimowe dane statystyczne gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod, pobrany i przetworzony w chwili otwarcia konta Administratora w serwisie Facebook przez Użytkownika,
• w celu zarządzania kontem prowadzonym w serwisie Facebook. W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko lub nazwa konta użytkownika w serwisie Facebook, dane zawarte w profilu użytkownika, np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, miejscu zamieszkania), ewentualne dane publikowane samodzielnie przez użytkownika w treści komentarzy lub wiadomości w serwisie Facebook, reakcje na posty,
• w celu wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w tym rozpatrzenia zgłoszeń Użytkowników dotyczących realizacji ich praw z zakresu ochrony danych osobowych, obsługa rejestrów i ewidencji. W takim wypadku zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W takim wypadku Administrator może przetwarzać wszystkie dane o których mowa w powyższych punktach.

Zapisz subskrypcję newslettera EVER

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVER” Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu. Sprawdź naszą Politykę prywatności i plików cookie Polityka prywatności i
dowiedz się, jak przetwarzamy Twoje dane