Procedura utylizacji produktów

Firma EVER nawiązała współpracę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING SA, która jest Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego odpowiadającą na zapotrzebowanie przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) nakłada na przedsiębiorców obowiązki polegające na zbieraniu, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym produktów EVER, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji zdrowia.

W trosce o ochronę środowiska firma EVER nawiązała współpracę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING SA. Aktualnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING przejmuje od firmy EVER nałożone ustawą obowiązki w obszarze zużytego sprzętu. W innych krajach, na terenie których dostępne są produkty EVER, Klienci mogą zwracać zużyte lub uszkodzone produkty EVER naszym lokalnym dystrybutorom.

Konsumenci posiadający produkty EVER* na terenie Polski mogą pozbywać się zużytego sprzętu w następujący sposób:

  1. U sprzedawców detalicznych i hurtowych - sprzedawcy detaliczni i hurtowi (sklepy detaliczne i hurtownie) sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani: 
  • od 1 lipca 2006 r., przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, tego samego rodzaju co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt;
  • do umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu.
  1. W wyspecjalizowanych punktach zbierania - wyspecjalizowane punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą prowadziły selektywną i bezpłatną zbiórkę tego sprzętu z gospodarstw domowych. Wykaz tych punktów, wraz z adresami, znajduje się w urzędzie gminy odpowiednim dla danego rejonu. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności mają obowiązek: 
  • udostępnić mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o punktach znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
  • podać nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • podać adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od sprzedawcy detalicznego lub hurtowego: 

Każdy sprzedawca detaliczny i hurtowy sprzedający produkty EVER, który będę gromadził zużyty sprzęt EVER, powinien przechowywać go na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem. Jednocześnie firma EVER gwarantuje, iż posegregowane odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostaną odebrane od dealera przez przedstawicieli BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu firmie BIOSYSTEM.

Kontakt z organizacją odzysku (w godz. 8-16):

BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING SA 
ul. Radzikowskiego 7, 31-315 Kraków
tel. +48 12 29 666 25, e-mail: biuro@bioelektro.pl