Z nowatorskimi rozwiązaniami w systemach UPS on-line EVER oszczędzasz

WYSOKA SPRAWNOŚĆ W SZEROKIM ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ

Sprawność urządzeń jest stosunkiem mocy oddanej do mocy pobranej, wyrażonym procentowo.We wszystkich urządzeniach elektrycznych podczas ich pracy powstają straty mocy. Część tych strat (tzw. straty jałowe) nie zależy od prądu obciążenia, a zatem pogarsza sprawność urządzenia niezależnie od odbieranej mocy na wyjściu. Dlatego w wielu przypadkach wysoka jest sprawność urządzeń przy pełnym obciążeniu (kiedy różnica między mocą odbieraną a mocą strat jest bardzo duża). Niestety sprawność ta zdecydowanie pogarsza się w zakresach niższych obciążeń. W rozwiązaniach systemów zasilania gwarantowanego UPS firmy EVER uzyskiwana jest wysoka sprawność w szerokim zakresie obciążeń. Osiąga się to dzięki stosowaniu podzespołów o wysokiej jakości, niskostratnych (jak np. rdzenie produkowane z materiałów magnetycznych nanokrystalicznych, amorficznych czy półprzewodniki wykonane w technologii IGBT 5 generacji – zapewniające wysoką sprawność oraz niską zawartość zniekształceń itp.). Na poprawę sprawności ma ponadto wpływ wytwarzanie mniejszej ilości ciepła (dzięki wysokiej jakości podzespołom, a stąd mniejszym stratom), czyli ograniczenie wymagań związanych z chłodzeniem oraz zastosowanie inteligentnego dynamicznego algorytmu sterowania chłodzeniem (adaptacyjnego dostosowania wydajności układu chłodzenia do aktualnego stanu urządzenia). Uzyskuje się dzięki temu minimalizację strat mocy i kosztów wynikających z zapotrzebowania na chłodzenie. Sprawność systemu UPS EVER można również zwiększyć (nawet powyżej 98%) wykorzystując tryb ECO. Osiąga się to przez wprowadzenie selektywności dobowej lub tygodniowej okresów o różnej potrzebie niezawodności. Osiąganie wysokich sprawności umożliwia użytkownikowi uzyskiwanie oszczędności ekonomicznych (finansowych), związanych ze zmniejszeniem zużycia energii.

Z ROZWIĄZANIAMI EVER OSZCZĘDZASZ!


KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Urządzenia odbiorcze w układach elektrycznych pobierają moc czynną (użyteczną) oraz w wielu przypadkach moc bierną o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym (związaną z wytworzeniem określonych warunków fizycznych w układach, ze wzbudzaniem pól magnetycznych i elektrycznych, z gromadzeniem energii w tych polach itp.). Całkowitą moc użyteczną (czynną) należy dostarczyć do odbiorników za pomocą sieci zasilającej (z czym połączone jest zawsze powstawanie strat energetycznych w urządzeniach wytwórczych oraz przesyłowych). Mocy biernej nie należy przesyłać, ponieważ powoduje to powstawanie dodatkowych strat, a ponadto wpływa na ograniczanie możliwości przesyłowych energii za pomocą istniejących urządzeń. Pobór mocy biernej można wyeliminować na miejscu, załączając się do układu z urządzeniem obciążającym mocą bierną o przeciwnym charakterze niż pierwotnie pobierana – mówi się wówczas o kompensacji mocy biernej. Jeżeli w układzie pobierana jest moc bierna indukcyjna, to po załączeniu się z dodatkowym urządzeniem, obciążającym mocą bierną pojemnościową o takiej samej wartości, następuje pełna kompensacja mocy biernej, czyli w efekcie łącznie przez wszystkie urządzenia nie jest pobierana z systemu zasilania żadna moc bierna. 

Opłaty za ponadumowny pobór mocy biernej (czyli dowolnej wartości mocy biernej pojemnościowej oraz mocy biernej indukcyjnej przy współczynniku tg φ przekraczającym wartość umowną tg φo) są dla przedsiębiorstw bardzo wysokie. Ponieważ na wejściu systemu UPS występują układy zawierające kondensatory, to każdy taki zasilacz, oprócz poboru mocy czynnej (użytecznej), charakteryzuje się poborem mocy biernej pojemnościowej. Jeśli w układzie zasilania sieciowego pracuje dodatkowo dużo urządzeń posiadających np. zasilacze impulsowe na wejściu (takich jak komputery) bądź inne odbiorniki pobierające moc bierną pojemnościową, to łączne rachunki za pobór energii biernej mogą nawet przekraczać kwoty opłat za pobór mocy użytecznej. 

 

Kompensacja mocy biernej w UPS EVER polega na takim zarządzaniu prądem na wejściu zasilacza (pobieranego przez układ prostowniczy), że następuje pełna kompensacja mocy biernej pojemnościowej UPS-a, czyli współczynnik mocy takiego układu cos φ = 1, niezależnie od wartości pobieranej mocy czynnej. Uzyskuje się zatem pełną eliminację opłat z tytułu ponadumownego poboru mocy przez UPS, a zatem wymierne, realne oszczędności finansowe. Koszt zakupu zasilacza UPS EVER może zwrócić się już po około 2 latach użytkowania.

 
 
Z ROZWIĄZANIAMI EVER OSZCZĘDZASZ!
 
 
MOC ZASILACZA UPS POBÓR MOCY BIERNEJ OPŁATA ZA kvarh* KOSZTY ZA DOBĘ KOSZT ZA DOBĘ  PRZY ZASTOSOWANIU ZASILACZA UPS EVER OSZCZĘDNOŚCI W SKALI ROKU

 

10-20 kVA

 

0,8 kvar

 

3 x 0,19 zł

 

» 11 zł

 

0 zł

 

aż 4 015 zł

 

30-40 kVA

 

1,6 kvar 

 

3 x 0,19 zł

 

» 22 zł

 

0 zł

 

aż 8 030 zł

 

50-60 kVA

 

2,4 kvar

 

3 x 0,19 zł

 

» 33 zł

 

0 zł

 

aż 12 045 zł

 

60-140 kVA

 

7,5 kvar

 

3 x 0,19 zł

 

» 100 zł

 

0 zł

 

aż 36 500 zł

 *Przy taryfie C22a (ENEA) 
 
 
 

PRACA HYBRYDOWA UPS

 
praca hybrydowa UPS
 

W zwykłych rozwiązaniach systemów zasilania gwarantowanego UPS on-line zakres zmian napięcia wejściowego dla pracy sieciowej jest wąski. Gdy wartość napięcia sieciowego (zasilającego UPS) przekroczy dolny lub górny próg tego zakresu, system przechodzi do trybu rezerwowego (bateryjnego) i w podanym czasie do odbiorników dostarczana jest energia zgromadzona w modułach bateryjnych (a przetworzona przez falownik) do chwili wyczerpania się akumulatorów. Rozwiązania UPS firmy EVER posiadają szeroki zakres napięcia wejściowego i możliwość realizacji trybu hybrydowego. W celu pokrycia mocy zapotrzebowanej przez odbiorniki (na wyjściu UPS) podczas zmniejszania się wartości napięcia sieciowego następuje zwiększanie prądu pobieranego z sieci, do osiągnięcia wartości Imax. Ma wówczas miejsce tylko praca sieciowa. Po przekroczeniu wartości prądu maksymalnego dla obwodu prostownika (przy napięciu sieciowym wyższym od dolnego progu podanego zakresu) następuje przejście UPS w tryb hybrydowy (może to mieć miejsce przy zmianach napięcia sieciowego do uzyskania dolnej wartości zakresu napięciowego). Z sieci pobierana jest wówczas moc równa iloczynowi aktualnej wartości napięcia oraz Imax, a pozostała część mocy zapotrzebowanej przez odbiorniki dostarczana jest z akumulatorów (z zespołów bateryjnych pobierana jest różnica mocy zapotrzebowanej i pobranej ze „złej sieci”). Czas podtrzymania przy pracy hybrydowej może być obliczony jak rozładowanie akumulatorów (w pracy rezerwowej), przy obciążeniu systemu tylko tą różnicą mocy. W zwykłych rozwiązaniach zamiast trybu hybrydowego realizowana byłaby już jedynie praca bateryjna, a zatem krócej byłyby zasilane odbiorniki. Z przeprowadzonych rozważań wynika jednoznacznie, że dzięki realizacji trybu hybrydowego (szerokiego okna zakresu zmian napięcia wejściowego) osiąga się wydłużenie czasu pracy autonomicznej (funkcjonowania w trybie rezerwowym) dla określonego przedziału zmian parametrów napięcia sieciowego oraz wydłużenie trwałości eksploatowanych akumulatorów (dzięki częściowemu odciążeniu pracy akumulatorów podczas trybu hybrydowego przez dostarczanie energii z układu prostowniczego).

 

Schematy przepływu energii (bilans mocy) w poszczególnych trybach pracy UPS EVER.

bilans mocy w poszczególnych trybach pracy UPS

 

Z ROZWIĄZANIAMI EVER OSZCZĘDZASZ!